Privacy beleid Scrubnuts

Scrubnuts, gevestigd aan Wethouder Verheulplantsoen 3 2497 BS Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Functionaris: Nicole Lugtenburg Touboul

Website:        https://www.scrubnuts.nl
Postadres:     Wethouder Verheulplantsoen 3 2497 BS Den Haag
Telefoonnr.:  06-23129293
Mailadres:     askme@scrubnuts.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Scrubnuts verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Scrubnuts verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Scrubnuts verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Scrubnuts neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Scrubnuts) tussen zit. Scrubnuts gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

  1. Woocomerce: De webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Strato. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Strato heeft toegang tot uw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Strato is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.
  2. Webhosting en email: wij nemen webhosting en e-maildiensten af van Strato. Strato verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Strato heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Strato is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Tevens gebruiken wij de diensten van Strato af voor ons zakelijke e-mailverkeer. Strato heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Strato heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk. De fysieke servers van Strato staan opgeslagen in één van de top beveiligde datacenters in Duitsland. Deze datacenters zijn ontworpen om de optimale dataveiligheid en beschikbaarheid van jouw belangrijke gegevens te garanderen. Zowel de locatie als de verbinding naar deze servers voldoen aan de hoogste veiligheidseisen. Dit wordt bevestigd door het ISO-27001 certificaat. Alle voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om de veiligheid van de fysieke servers te waarborgen.
  3. MailChimp: wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
  4. Mollie: ons betalingsverkeer verloopt via Mollie, Mollie zal Persoonsgegevens verwerken in het kader van haar dienstverlening, in verband met wettelijke verplichtingen, en ter waarborging van de veiligheid en integriteit van onder meer haar organisatie en de financiële sector. Voor de verwerking van Transacties en uitbetalingen werkt Mollie samen met verschillende financiële instellingen en deelt Mollie Persoonsgegevens met financiële instellingen. Mollie zal Persoonsgegevens alleen aan derden ter beschikking stellen in het kader van haar dienstverlening.
  5. Boekhouden: wij werken voor onze boekhouding in E-boekhouden.nl. E-Boekhouden.nl zal uw gegevens nooit uit zichzelf openbaar maken. Let op: in sommige gevallen zijn zij door de overheid echter verplicht om gegevens naar buiten te brengen. E-boekhouden zal uw gegevens nooit verkopen of op een andere manier verstrekken aan derden.
  6. Verzending: we maken voor onze verzending gebruik van SendCloud, hierdoor delen wij uw persoonsgegevens met de verzender om de producten te kunnen verzenden. Bij SendCloud werken ze via de nieuwe GDPR richtlijnen. Zij zorgen ervoor dat de gegevens veilig opgeborgen zijn. Dit doen ze doordat ze werken in de https-omgeving, wat betekent dat gegevens niet toegankelijk zijn voor anderen die hier niets mee te maken hebben! SendCloud heeft afspraken met de partijen waar zij mee samen werken zodat de gegevens gebruikt worden voor het doel waarvoor ze gekregen zijn. SendCloud beloofd data nooit door te verkopen aan externen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Scrubnuts bewaart uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Scrubnuts verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Scrubnuts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Scrubnuts op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Scrubnuts gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Scrubnuts en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar askme@scrubnuts.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Scrubnuts wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in het privacy-beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy-beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy-beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Scrubnuts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via askme@scrubnuts.nl

Opgesteld op 21-12-2020 te Den Haag.